Hvordan jeg fik mit første job

Mika Aldaba
8 min readMay 25

--

At finde sit første job i Danmark som udlænding er ligesom at lede efter en nål i en høstak — men det er heldigvis ikke umuligt.

Jeg var overbevist om, at jeg ville få et jobtilbud fra det firma, hvor jeg havde arbejdet som studerende. Men jeg var naiv og forstod ikke betydningen af branche-erfaring, og hvor vigtigt det er især hos et konsulentfirma.

Så kom tre lange måneder med jobsøgning. Jeg var bare heldig at få min kontrakt en måned før Covid 19 ramte verden. Mine andre venner var ikke så heldige og måtte vente længere. For nogle af dem tog det desværre mere end et år, før de fik en relevant stilling.

Hvad var min strategi? Her er nogle tips til jer, der leder efter et job i Danmark:

1. Begynd så tidligt som muligt

Da jeg var kandidatstuderende, var min højeste prioritet at finde en stilling, da jeg ønskede at blive i Danmark. Jeg valgte derfor at udbygge mit CV ved at tage et studenterjob og konkurrere med andre nyuddannede. Vi var alle højt uddannede, men det kan næsten være umuligt at finde arbejde, hvis man ikke har erfaring. Jeg brugte det samme råd, som jeg beskriver nedenfor, til at sikre min position som student assistent.

2. Juster forventningerne

Selv om jeg havde arbejdet i flere år, var det et faktum, at min erfaring fra seks år uden for Danmark ikke blev tillagt så megen vægt. Det føltes, som om at jeg havde trykket på genstart-knappen på min karriere, da jeg flyttede til Danmark. Jeg valgte derfor at søge primært efter stillinger for nyuddannede efter min kandidatuddannelse. Min kammerat søgte kun senior-stillinger og havde ingen succes.

Det kan være nødvendigt at finde et job inden for et lignende eller tilstødende område. Selv om jeg ikke kunne få en praktikstilling inden for design, fik jeg en stilling for en nyuddannet i konsulentbranchen, hvor jeg til tider kunne anvende mine designkompetencer.

Bemærk! Det er vigtigt at justere sine forventninger, men man bør aldrig generelt sænke sine standarder. Og husk at melde dig ind i en fagforening.

3. Hav struktur

At finde et job kan føles som et job i sig selv. Jeg var godt organiseret og lavede et Excel-ark for at få et kort overblik over alle mine ansøgninger og deres status.

Hver dag søgte jeg mindst én stilling eller gik til en samtale. Det er vigtigt at huske at tage pauser, ligesom når du er i arbejde. Hvis du har råd til det, kan det også være en god ide at ansætte en karrierementor eller coach. Der kan være områder, hvor du ikke er bevidst om, at du kan forbedre dig, f.eks. din samtaleteknik.

4. Ret dit CV

Brug ikke Google Translate med dit CV 🙅🙅🙅

Da jeg ansøgte inden for tre forskellige fagområder, tilpassede jeg mit CV, så det passede til forskellige typer stillinger, dvs. et design-CV, et konsulent-CV og et dataanalytiker-CV. Det var primært konsulentfirmaer, der indkaldte mig til samtale på grund af min erfaring som student assistent hos KPMG.

Det er også vigtigt at tjekke, om dit CV følger det standardformat, der bruges i Danmark. Du kan finde et link her på IDA.

5. Brug dit netværk og LinkedIn

Et kaffemøde er ikke bare en samtale, det kan også føre til en samtale om en mulig stilling. Skriv målrettet til personer i virksomheder på LinkedIn, som du finder interessante. De fleste er åbne for at mødes over en kop kaffe. Svaret bliver nej, hvis du aldrig tager det første skridt. Jeg har også fået nære venner, fordi vi har skrevet til hinanden på LinkedIn. Du har intet at miste, og det er gratis.

Jeg deltog i mange forskellige arrangementer, siden jeg var studerende

Hvis du er for genert til at skrive til mennesker, som du ikke kender, kan du finde arrangementer og begivenheder online, som du kan deltage i og der møde andre fagfolk.

6. Udnyt tiden og lær dansk

Du bliver helt sikkert mere træt, når du begynder på et nyt job, så brug tiden lige nu på at lære dansk. Der er altid mulighed for at tage FVU-kurser, hvis du allerede har gennemført det danske modulsystem.

Der er mange danskere, som gerne vil hjælpe dig med at lære sproget. Du kan snakke med dine naboer eller prøve et program som Elderlearn. Hvis du allerede er god til dansk, så tag det næste skridt og deltag i danske meetups og konferencer. Bliv frivillig og øv dit danske i din nye stilling.

Efter nogle måneder kan du begynde at ansøge om jobs, der kræver, at du taler dansk.

7. Skab dit eget held og bare fortsæt kampen

Jeg har sendt over 60 ansøgninger, inden jeg fik et ja. Jeg kender en, der har skrevet over 200 — og måske må du sende 500, men husk du har kun brug for den ene, der fører til et job. Jeg har læst om udlændinge, der har ansøgt i mere end et år. Dog hvis det tager alt for lang tid, må du overveje at gå tilbage til skolen og studere noget, der står i Positivlisten.

Inden jeg begyndte hos mit nuværende firma, var jeg lige ved af at ansøge om et job som barista i en cafe, selv om jeg har en master. Lige pludselig fik jeg et opkald fra min chef, at jeg skulle begynde om en uge som en graduate konsulent.

Finding your first job in Denmark as a foreigner is like searching for a needle in a haystack, but fortunately, it’s not impossible. I was convinced that I would receive a job offer from the company where I had worked as a student. However, I was naive and didn’t understand the significance of industry experience, especially in a consulting firm.

Then came three long months of job searching. I was lucky enough to secure a contract one month before Covid-19 hit the world. My other friends were not as lucky and had to wait longer. Unfortunately, some of them had to wait for over a year to find a relevant position.

What was my strategy? Here are some tips for those seeking a job in Denmark:

1. Start as early as possible
As a masters student, my top priority was to find a position because I wanted to stay in Denmark. I chose to build my CV by taking a student job and competing with other recent graduates. We were all highly educated, but it can be nearly impossible to find work without experience. I followed the same advice I’ll describe below to secure my position as a student assistant.

2. Adjust your expectations
Even though I had worked for several years, the reality was that my six years of experience outside Denmark were not highly valued. It felt like I had pressed the reset button on my career when I moved to Denmark. Therefore, I primarily applied for entry-level positions after completing my master’s degree. My friend, on the other hand, exclusively sought senior positions and had no success.

It may be necessary to find a job in a related or adjacent field. Although I couldn’t secure an internship in design, I obtained a graduate position in consulting where I could occasionally apply my design skills.

Note: It’s important to adjust your expectations, but never compromise your standards. Also, remember to join a labor union.

3. Maintain a structure
Finding a job can feel like a job itself. I was well-organized and created an Excel spreadsheet to maintain a brief overview of all my applications and their statuses.

Every day, I applied for at least one position or attended an interview. It’s crucial to take breaks, just as you would when working. If you can afford it, consider hiring a career mentor or coach who can help you identify areas for improvement, such as interview techniques.

4. Tailor your CV
Since I applied within three different fields, I customized my CV to fit each type of role. I had separate CVs for design, consulting, and data analysis. As a result, it was primarily consulting firms that called me back for interviews, mainly because of my experience as a student assistant at KPMG.

Also, make sure your CV follows the standard format used in Denmark. You can find a link here at IDA.

5. Utilize your network and LinkedIn
A coffee meeting is not just a conversation; it can also lead to potential job opportunities. Reach out to individuals in your target companies on LinkedIn, whom you find interesting. Most people are open to meeting over a cup of coffee. The answer will be no if you never take the first step. I have also made close friends through LinkedIn connections. You have nothing to lose, and it’s free.

If you’re too shy to reach out to people you don’t know, you can find online events and gatherings where you can meet other professionals.

6. Make the most of your time and learn Danish
Before you become too exhausted after starting a new job, invest your time in learning Danish. There are always opportunities to take FVU courses if you have completed the modular system.

Many Danes are willing to help you learn the language. Engage with your neighbors or try programs like Elderlearn. If you already have a good grasp of Danish, step out of your comfort zone and participate in Danish meetups and conferences. Become a volunteer and practice your Danish in your role.

After a few months, you can start applying for jobs that require Danish language skills.

7. Create your own luck and persevere
I sent over 60 applications before receiving a yes. I know someone who sent over 200 applications. Perhaps it will take you 500, but remember, you only need one opportunity that leads to a job. I have read about foreigners who have applied for over a year. However, if it takes too long, you may consider returning to school and studying something from the Positive List.

Before joining my current company, I was on the verge of applying for a barista job despite holding a master’s degree. Suddenly, I received a call from my manager, informing me that I should start as a graduate consultant in a week.

--

--

Mika Aldaba

a designer who writes sometimes