5 ting efter 5 år

Mika Aldaba
7 min readFeb 2

--

Hold kæft, hvor tiden flyver. Nu fejrer jeg mit femårs jubilæum i Danmark. Det er den længste tid jeg har boet i et land andet end Filippinerne hvor jeg blev født. Selvom jeg har haft nogle af mine dårligste oplevelser af mit liv her, har jeg ligeledes haft de bedste og lykkeligste tider. Danmark har forandret, udfordret og udviklet mig. Her er min første artikel skrevet helt på dansk (med mindre hjælp fra Google Translate og redigeret af Hanny Ammal).

1. Jeg har lært at hygge alene og med venner. Det er ikke rigtig en artikel om at bo i Danmark uden at nævne hygge. Det er en fornøjelse at tilpasse min livsstil efter årsstiderne i Danmark og nyder begge dele solen og sneen.

Min første vinter i danmark 2018
Flot sensommeraften på Islands Brygge

Jeg har besluttet at bo her og ansøge om dansk statsborgerskab. Ansøgning af borgerskab er sammenlignet med at gå gennem nåleøjet.

Jeg kan godt lave flæskesteg og danske pandekager. Må jeg få min borgerskab nu? :D

2. Tak for mad! Jeg har lært at spise og drikke godt. Tidligere var ligegyldigt hvis en restaurant har Michelin stjerne eller ej, men jeg har spist hos min første Michelin restaurant her i København.

Jeg var helt ikke imponeret over Geist (Michelin plate) som er nu lukket

Druk, den oskarvindende film med Mads Mikkelsen er ikke en fiktion, men en dokumentar. Fredagsbar kulturen er noget jeg har oplevet på mit universitet og mit kontor. Ærlig talt, jeg plejede at drikke alt for meget i pandemien. Jeg har stoppet og er sober 4 måneder nu.

Fredagsbar. Min chef tog billedet af mig på venstre.

3. Hvordan ved man hvis en er vinterbader? man viser dig billeder og videoer. Det var sindssygt, troede jeg den første gang jeg så mennesker hoppe ind i vanden i 2020 da havnen frosset til.

Nordhavn vinter 2020

Efter de værste tømmermænd, mine venner og jeg gik ud på Kalvebod Brygge for at vinterbade første gang i efteråret af 2021. Der skete et mirakel og nu længes min krop efter det. Vandtemperaturen kan ikke stoppe mig fra svømning i min elskede havn.

Badning i enhver sæson

4. Jeg har lært at arbejde på et dansk kontor. Selvom jeg blev født som et B menneske, er jeg nu blevet en A mennesker især som konsulent. Det blev også svært at vænne mig til flad struktur fordi jeg kommer fra en helt anden kultur som kan ses på diagrammen nedenfor.

Erin Meyers kulturdiagram

Der er kun en halv time at spise frokost. Jeg var vant til 1–1,5 time frokostpause i Asien. Nu forstår jeg hvorfor danskerne er meget produktive.

5. Jeg har lært at overkomme mine største vanskeligheder. I 2018, 2 uger efter jeg begyndte at cykle, faldt jeg og forstuvede min ankel. Det var et stort traume for mig. Hver sommer har jeg sagt til mig selv at jeg skal cykle igen, men jeg aldrig har gjort det. Indtil sidste september da jeg prøvede igen.

Jeg cykler på Nørrebrogade på venstre. Min længste tur på højre.

At bruge min tid og penge smart var en anden vigtig læring efter covid pandemien. I det første år brugte jeghele min løn fordi jeg arbejdede timevis uden sikkerhed at jeg havde råd til min husleje og mad, men jeg overlevede.

Jeg har lært ægte selvstændighed. Da jeg første flyttede til Danmark, kunne jeg godt tænke at jeg var progressiv og åben. Men ikke indtil jeg fik en (eks) kæreste der var en skilt mand med to små børn. En gang, tog vi til Legoland sammen med hans ekskone. Det kunne aldrig haft sket i Filippinerne.

Nu stoler jeg på mig selv, at jeg bliver en god mor når tiden kommer, og at jeg ikke har brug for en partner. Jeg skal nok klare moderskab uanset, hvis jeg finder en mand eller ej. Jeg kunne aldrig havde tænkt det hvis jeg ikke boede her. I Danmark har jeg fundet jeg mit selvværd. Jeg er vokset op i et land hvor jeg troede jeg kunne nå så lidt. Nu føler jeg, at jeg fortjener det hele.

Da jeg så TV serie Borgen i 2014 har jeg aldrig forestillet mig at jeg skal bo her 5 år senere. Billedet er mit udsigt fra min altan. (Borgen is the nickname of the Danish parliament building)

Det er helt sikkert at jeg skal lære endnu mere i mit næste kapitel, de næste 5 år i dette mærkelige og fantastiske land. Tak til danskerne som har velkommet mig her ikke bare som en gæst, men en fremtid dansker. Tusind tak til Lisbeth, Jette, Hanne og Ulla mine sødeste naboer der har lært mig dansk.

This article has been written in Danish and Google Translated into English below with a few changes:

It’s crazy how time flies. I am now celebrating my fifth anniversary in Denmark. This is the longest time I have lived in a country other than the Philippines where I was born. Although I have had some of the worst experiences of my life here, I have also had the best and happiest times. Denmark has changed, challenged and developed me. Here is my first article written entirely in Danish (with a little help from Google Translate and edited by Hanny Ammal).

1. I have learned to have fun alone and with friends. It’s not really an article about living in Denmark without mentioning coziness. It is a pleasure to live according to the seasons and enjoy both the sun and the snow. I have decided to live here and apply for Danish citizenship. Applying for citizenship has been compared to going through the eye of a needle.

2. Thanks for the food! I have learned to eat and drink well. Previously, it didn’t matter if a restaurant had a Michelin star or not, but I ate at my first Michelin restaurant here in Copenhagen.
Druk, the Oscar-winning film with Mads Mikkelsen is not a fiction, but a documentary. The Friday bar culture is something I have experienced at my university and my office. Honestly, I used to drink way too much during the pandemic. I have stopped and have been sober for 4 months now.

3. How do you know if someone is a winter bather? one shows you pictures and videos. It was crazy, I thought the first time I saw people jumping into the water in 2020 when the harbor froze over.

After the worst hangover, my friends and I went out to Kalvebod Brygge for winter bathing for the first time in the autumn of 2021. A miracle happened and now my body longs for it. The water temperature cannot stop me from swimming in my beloved harbor.

4. I have learned to work in a Danish office. Although I was born as a B person, I have now become an A person, especially as a consultant. It was also difficult to get used to flat structure because I come from a completely different culture as can be seen in the diagram below. There is only half an hour to eat lunch. I was used to 1–1.5 hour lunch break in Asia. Now I understand why the Danes are very productive.

5. I have learned to overcome my greatest difficulties. In 2018, 2 weeks after I started cycling, I fell and sprained my ankle. It was a big trauma for me. Every summer I’ve told myself I’ll get back on my bike, but I never have. Until last September when I tried again.

Using my time and money wisely was another important learning after the covid pandemic. In the first year, I spent my entire salary because I worked hours with no guarantee that I would be able to afford my rent and food, but I survived.
I have learned true independence. When I first moved to Denmark, I thought I was progressive and open. But not until I had an (ex) boyfriend who was a divorced man with two small children. Once, we went to Legoland with his ex-wife. It could never have happened in the Philippines.

Now I trust myself that I will be a good mother when the time comes and that I don’t need a partner. I’ll probably cope with motherhood regardless of whether I find a husband or not. I would never have thought of that if I didn’t live here. In Denmark, I have found my self-esteem. I grew up in a country where I thought I could achieve so little. Now I feel like I deserve it all.

I am sure to learn even more in my next chapter, the next 5 years in this strange and wonderful country. Thank you to the Danes who have welcomed me here not just as a guest, but a future Dane. Many thanks to Lisbeth, Jette, Hanne and Ulla, my sweetest neighbors who taught me Danish.

--

--

Mika Aldaba

a designer who writes sometimes